Témata prací

Fotovoltaické elektrárny a jejich role v krajině: analýza vlivu na biodiverzitu ptáků

Obor: Zoologie

Vedoucí: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Typ práce: bakalářská

Dostupnost tématu: Obsazeno

Srovnání metod pro hodnocení druhové diverzity a abundancí populací ptáků na mokřadních stanovištích

Obor: Zoologie

Vedoucí: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Typ práce: bakalářská

Dostupnost tématu: Obsazeno

Evropsky významný druh kuňka obecná (Bombina bombina): ekologické nároky a příčiny ohrožení

Obor: Zoologie

Vedoucí: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Typ práce: bakalářská

Dostupnost tématu: Obsazeno

Monitoring invazních druhů rostlin na mokřadních lokalitách jižní Moravy: Analýza výskytu a šíření

Obor: Středoškolská odborná činnost

Vedoucí: Mgr. Helena Chytrá

Typ práce: středoškolská

Dostupnost tématu: K dispozici

Monitoring koprofágních druhů brouků na mokřadních pastvinách

Obor: Středoškolská odborná činnost

Vedoucí: Mgr. David Kopr

Typ práce: středoškolská

Dostupnost tématu: K dispozici

Motýli lučního mokřadu v údolní nivě Spáleného potoka: vývoj společenstva motýlů během revitalizace

Obor: Středoškolská odborná činnost

Vedoucí: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Typ práce: středoškolská

Dostupnost tématu: Obsazeno

Vliv ekologické obnovy nížinných lučních mokřadů na populace rákosinných druhů ptáků

Obor: Zoologie

Vedoucí: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Typ práce: bakalářská

Dostupnost tématu: Obsazeno

Monitoring společenstev drobných zemních savců v odpovědi na revitalizaci

Obor: Zoologie

Vedoucí: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Typ práce: bakalářská

Dostupnost tématu: Obsazeno

Monitoring změn v druhové diverzitě a velikosti hnízdních populací ptáků

Obor: Ochrana přírody

Vedoucí: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Typ práce: magisterská

Dostupnost tématu: Obsazeno

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno