Monitoring změn v druhové diverzitě a velikosti hnízdních populací ptáků

Celý název: Monitoring změn v druhové diverzitě a velikosti hnízdních populací ptáků v závislosti na provádění managementových opatření lučního mokřadu

Obor: Ochrana přírody

Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Oficiální zadání:

Ptáci patří mezi nejnápadnější živočichy mokřadních biotopů. Mokřady jim skýtají vhodné hnízdiště, početné potravní zdroje a stávají se významnými zimovišti i shromaždišti před migracemi. Realizací různých managementových opatření péče o mokřadní plochy, například pastvou či prováděním seče, tedy mohou být ptáci ovlivněni několika způsoby. Nejdůležitější z nich jsou vznik nových stanovišť a potravních zdrojů. V minulosti již bylo prokázáno, že právě na pastvu a seč, prováděné za účelem potlačení homogenních porostů rákosin, odpovídají ptačí populace různými způsoby. Tyto rozdíly jsou dány vlastnostmi konkrétních stanovišť, geografickými podmínkami a lze předpokládat, že k nim zásadně přispívají také konkrétní parametry prováděných opatření. Těmi může být například míra pastevního zatížení, načasování či způsob provádění seče. Další zajímavou problematikou je vývoj ptačích populací na revitalizovaných mokřadních stanovištích v dlouhodobém měřítku. Úkolem studenta bude zapojit se do dlouhodobého sběru dat o stavu ptačích populací na projektové lokalitě v údolní nivě Spáleného potoka. Hlavním cílem práce bude na základě již sebraných i nových dat vyhodnotit vliv realizovaných managementových opatření na změny velikostí hnízdních populací jednotlivých druhů a na jejich hnízdní produktivitu. Výsledkem práce bude posouzení vhodnosti realizace konkrétních opatření za účelem podpory druhové diverzity avifauny se zaměřením na zvláště chráněné druhy.

Literatura:

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno