Fotovoltaické elektrárny a jejich role v krajině: analýza vlivu na biodiverzitu ptáků

Celý název: Fotovoltaické elektrárny a jejich role v krajině: analýza vlivu na biodiverzitu ptáků 

Obor: Zoologie

Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Oficiální zadání:

Se vzrůstající potřebou energie a zvyšujícím se tlakem na snižování závislosti na fosilních palivech jsou v posledních letech stále více využívány fotovoltaické elektrárny. Intenzivně se diskutuje jejich dopad na životní prostředí, a to v kontextu záboru zemědělské půdy, snižování biodiverzity a znehodnocování ekosystémových služeb. Současně se však čím dál tím více hovoří o konceptu tzv. ekovoltaiky, která má potenciál namísto negativního efektu ekosystémové služby i biodiverzitu naopak podpořit. Vhodnou modelovou skupinou pro studium dopadů přítomnosti fotovoltaických elektráren (FVE) v krajině jsou ptáci (Aves).

Cílem bakalářské práce bude: (i) zpracování literární rešerše zaměřené na dopady přítomnosti FVE v otevřené krajině a způsoby jejich obhospodařování na biodiverzitu ptáků; (ii) provedení sezónního monitoringu ptáků na vybraných plochách FVE a na srovnávacích plochách v jejich blízkém okolí; (iii) provedení srovnání druhového složení a početnosti populací na plochách FVE a na srovnávacích plochách; (iv) vyhodnocení parametrů prostředí FVE ve vztahu k druhové diverzitě ptáků a (v) zpracování doporučení pro realizaci opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity ptačích společenstev na plochách FVE.

Od studenta je očekávána základní znalost ornitologie a ekologie ptáků, důslednost při zpracování literární rešerše, základní statistické dovednosti pro analýzu dat a schopnost kritického myšlení.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno