Evropsky významný druh kuňka obecná (Bombina bombina): ekologické nároky a příčiny ohrožení

Celý název: Evropsky významný druh kuňka obecná (Bombina bombina): ekologické nároky a příčiny ohrožení

Obor: Zoologie

Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Oficiální zadání:

Kuňka obecná (Bombina bombina) je evropsky významným druhem vyžadujícím specifické biotopy s mělkými a dobře osluněnými stojatými vodami. Obdobně jako mnoho dalších druhů obojživelníků je však kuňka ohrožena ztrátou, fragmentací a degradací vhodných stanovišť v důsledku lidské činnosti. Populace kuněk jsou tak negativně ovlivněny odvodňováním krajiny, intenzifikací zemědělství, znečištěním vody, zarybněním i nevhodnými úpravami vodních těles a jejich břehů. Obdobně jako ve velké části Evropy je kuňka obecná i na našem území chráněna legislativně, a současně je jako druh ohrožený zařazena také do národního Červeného seznamu. Jako druh uvedený ve Směrnici o stanovištích v Přílohách II a IV je předmětem ochrany mnoha Evropsky významných lokalit. Postupující degradace stanovišť však velmi často postihuje i lokality se statusem ochrany, které jsou tak bez vhodné péče ohroženy bezprostředním zánikem. Cílem bakalářské práce je: (i) zpracovat ucelenou literární rešerši o ekologických nárocích kuňky obecné, jejím rozšíření a stavem evropských populací; (ii) na základě dostupných nálezových dat vyhodnotit trendy ve vývoji populace kuňky obecné na území České republiky za posledních 70 let a (iii) na modelové lokalitě EVL Travní dvůr provést celosezonní monitoring zaměřený na vyhodnocení rozšíření druhu na lokalitě ve vztahu k vlastnostem okolního prostředí. Na základě získaných poznatků budou (iv) představeny příčiny ohrožení a budou diskutovány možnosti jejich eliminace. Téma je určeno pro studenta na počátku 3. semestru, jelikož během 4. semestru bakalářského studia bude probíhat terénní monitoring.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno