Monitoring společenstev drobných zemních savců v odpovědi na revitalizaci

Celý název: Monitoring společenstev drobných zemních savců v odpovědi na revitalizaci mokřadních luk u Krumvíře

Obor: Zoologie

Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Oficiální zadání:

Pastva dobytka je jednou z nejvýznamnějších forem využívání půdy, přičemž její extenzivní forma je současně důležitým managementovým opatřením v oblasti nelesních ekosystémů. Její realizace silně ovlivňuje fyzikálně-chemické vlastnosti půdy i složení flóry a fauny. Drobní zemní savci z řad hlodavců a hmyzožravců jsou silně vázáni na potravní nabídku ve formě semen a hmyzu v jednotlivých habitatech a managementová opatření realizovaná s využitím extenzivní pastvy dobytka tak silně ovlivňují jejich populační dynamiku a složení společenstev. Na lokalitě mokřadních luk u obce Krumvíř bude za účelem revitalizace prováděna extenzivní pastva a seče vybraných částí lokality. Součástí revitalizace bude také monitoring společenstva drobných zemních savců v souvislosti s realizovanými managementovými opatřeními i na kontrolních bezzásahových plochách. Úkolem studenta bude vyhodnotit vliv realizovaných opatření na složení společenstev drobných zemních savců s důrazem na typ mikrohabitatu a potravní nabídku. Student se bude podílet na terénním odběru vzorků a ze získaných dat provede analýzu vlivu jednotlivých managementových opatření (extenzivní pastva, seč) na složení společenstva. Získaná data porovná s daty získanými z kontrolní plochy a z intenzivní pastviny nacházející se v těsné blízkosti revitalizované lokality.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno