Vliv ekologické obnovy nížinných lučních mokřadů na populace rákosinných druhů ptáků

Nížinné luční mokřady patří v rámci České republiky mezi jedny z nejohroženějších biotopů. Hlavní příčinou je především úpadek původních způsobů obhospodařování, odvodňování a eutrofizace mokřadů, přičemž tyto příčiny významně usnadňují následné zarůstání lokalit agresivními druhy rostlin. Nížinné mokré louky však v okolní zemědělské krajině často fungují jako ostrovy s bohatou biodiverzitou a současně jí poskytují četné ekosystémové služby. Proto se na řadě lokalit přistupuje k jejich ekologické obnově, který bývá založena primárně na obnově jejich původního otevřeného a mozaikovitého charakteru. Ačkoliv takto provedená obnova má na druhovou bohatost pozitivní vliv, není zcela jasné, jaký je její dlouhodobý efekt na populace typických rákosinných druhů ptáků. Právě tyto druhy, mezi které můžeme řadit například rod Acrocephalus, jsou však ekologicky vázány na porosty vyšší vegetace. Zůstává tak otázkou, zdali nemá ekologická obnova lučních mokřadů na jejich populace spíše negativní vliv. Cílem bakalářské práce proto bude: (i) zpracování literární rešerše zaměřené na odpověď ptáků na revitalizaci mokřadů, (ii) zapojení se do dlouhodobého ornitologického monitoringu údolní nivy Spáleného potoka a (iii) vyhodnocení efektu prováděné ekologické obnovy na početnosti populací a hnízdní produktivitu typických rákosinných druhů ptáků.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno