Srovnání metod pro hodnocení druhové diverzity a abundancí populací ptáků na mokřadních stanovištích

Celý název: Srovnání metod pro hodnocení druhové diverzity a abundancí populací ptáků na mokřadních stanovištích

Obor: Zoologie

Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Oficiální zadání:

Hodnocení druhové diverzity a abundancí nejrůznějších skupin živočichů je klíčové pro monitoring ekologického stavu stanovišť a stavu biodiverzity. Ke sběru dat jsou využívány rozličné metody založené na přístupech odchytávání živočichů, jejich pozorování, přímém akustickém monitoringu, dohledávání pobytových stop i monitoringu s využitím různých zařízení se záznamem. Různé skupiny živočichů však mají, stejně jako různá stanoviště, svá specifika, díky kterým jsou určité metody monitoringu více či méně vhodné. Často hodnocenou skupinou živočichů v kontextu ekologického stavu lokalit jsou ptáci, pro které existuje několik různých metod pro sběr a analýzu dat. Ty se liší ve své účinnosti, přesnosti a praktičnosti.

Cílem bakalářské práce bude: (i) zpracování literární rešerše zaměřené na metody pro hodnocení druhové diverzity a početnosti populací ptáků na přírodních stanovištích; (ii) provedení akustického monitoringu na modelové mokřadní lokalitě; (iii) zapojení se do monitoringu formou odchytů ptáků s kroužkováním a (iv) provedení srovnání druhového složení a početnosti populací z datových souborů získaných s využitím liniového mapování, akustického monitoringu a dat získaných metodou odchytů ptáků s kroužkováním. Výsledkem práce tak bude srovnání metod pro sběr dat, hodnocení jejich přesnosti a zpracování doporučení k monitoringu ptáků na mokřadních lokalitách.

Od studenta je očekávána základní znalost ornitologie a ekologie ptáků, pečlivost při zpracování velkého objemu dat z nahrávacích záznamových zařízení, základní statistické dovednosti pro analýzu dat a schopnost kritického myšlení a komparace různých metod.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno