Monitoring invazních druhů rostlin na mokřadních lokalitách jižní Moravy: Analýza výskytu a šíření

Celý název: Monitoring invazních druhů rostlin na mokřadních lokalitách jižní Moravy: Analýza výskytu, šíření a možných dopadů

Obor: Středoškolská odborná činnost

Vedoucí práce: Mgr. Helena Chytrá

Oficiální zadání:

Mokřadní ekosystémy patří k citlivým a biodiverzitně bohatým prostředím, která jsou často ohrožena šířením invazních druhů. S ohledem na jejich vysokou úživnost je problematické především zarůstání invazními druhy rostlin, které jsou konkurenčně silné, a mají potenciál potlačovat až zcela vytlačit původní rostlinná společenstva. Navrhovaná odborná práce si klade za cíl provést komplexní analýzu monitoringu invazních druhů rostlin na vybraných Evropsky významných mokřadních lokalitách jižní Moravy. Hlavním úkolem studenta bude sledovat výskyt, šíření a možné dopady rostlinných invazních druhů na tyto ekosystémy včetně zpracování návrhu možných opatření pro jejich eliminaci. Cílem práce tedy bude: (i) prozkoumat aktuální stav mokřadních lokalit vybraných pro monitorování invazních druhů; (ii) identifikovat invazní druhy rostlin, které se na těchto lokalitách vyskytují; (iii) zhodnotit velikost jejich populací a rozšíření v zájmovém území včetně zpracování mapových podkladů se zakreslením ploch s invazními druhy. V rámci diskuze bude úkolem studenta (iv) představit možné dopady invazních druhů na mokřadní ekosystémy, a to včetně ohrožení místní biodiverzity, a (v) navrhnout vhodné strategie a opatření pro kontrolu a snižování vlivu invazních druhů rostlin na vybraných mokřadních lokalitách.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno