LIFE in Salt Marshes

Mokřady a vlhké louky jsou důležitými biotopy zemědělské krajiny. V ní plní hned několik nezastupitelných funkcí: zadržují vodu, zásadně se podílí na koloběhu živin, mají významnou estetickou a produkční hodnotu a jsou ohnisky biodiverzity. V zemědělsky intenzivně využívané jihomoravské krajině však většina původních mokřadů zanikla, což má za následek dlouhodobé snižování retenčních schopností krajiny i ztrátu druhové rozmanitosti. U stávajících mokřadních stanovišť je problémem jejich postupující degradace vlivem eutrofizace a ponechání samovolnému vývoji, což vede k zarůstání těles i jejich širokého okolí expanzními a invazními druhy rostlin. S tímto problémem se potýká také velké množství chráněných lokalit zařazených v systému NATURA 2000, mezi jejichž nejohroženější části patří vnitrozemská slaniska. Ta lze v dnešní době vzácně najít i na mokřadních lokalitách bez statusu ochrany. Právě tyto lokality však mají skrze vytvoření nových stanovišť značný potenciál posílit síť stávajících chráněných území. Současně mohou významně podpořit populace prioritních mokřadních druhů rostlin i živočichů, které se následně mohou v ideálním případě dále šířit, osídlovat další lokality a zpětně posilovat zdrojové populace.

Cílem projektu s plným názvem Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie je zlepšení aktuálního stavu jihomoravské zemědělské krajiny, která trpí ztrátou biodiverzity, sníženou schopností retence vody a špatnou kvalitou vod (a posléze i půd) na mokřadních lokalitách zařazených pod ochranu soustavy NATURA 2000. Zvláštní pozornost bude věnována lokalitám zahrnujícím na svém území slaniska, která jsou prioritními stanovišti na celoevropské úrovni a nacházejí se v nepříznivém stavu. K jejich obnově budou využívány tradiční způsoby obhospodařování, kterými jsou pastva a seč, experimentální přístupy zahrnující výsevy původních poloparazitických druhů rostlin za účelem potlačení invazních druhů a výsevy regionálních směsí osiva. V kombinaci s těmito opatřeními budou realizována také inovativní opatření vedoucí ke zmírnění dopadů odvodnění a eutrofizace spočívající v instalaci regulačních systémů a biofiltrů na stávající odvodňovací systémy. Tím projekt významně přispěje k ekologické obnově degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie a stane se příkladem dobré praxe s mezinárodním přesahem.

 

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno