Kurz Zpět ke zdravé krajině: podpora biodiverzity luk, polí, mokřadů a intravilánu

Kurz bude zaměřený na zvyšování kvalifikace cílové skupiny v oblasti vhodné péče o vybrané biotopy zemědělské krajiny (louky, pole, mokřady a intravilán). První tři jmenované biotopy jsou kvůli nevhodné péči významně ohroženy degradací, což vede kromě úbytku biodiverzity také k degradaci ekosystémových služeb. Poslední jmenovaný biotop se naopak stává náhradním biotopem pro mnohé druhy vyskytující se původně ve volné krajině. Cílová skupina však často nemá dostatek informací o významu těchto biotopů, jejich ekologické funkci, odpovídající péči a vhodných příkladech dobré praxe, kterými se lze inspirovat. Právě na tento problém chce navrhovaný projekt reagovat formou vytvoření vzdělávacího kurzu zaměřeného na vhodnou péči s využitím nových vědeckých přístupů a poznatků.

Kurz bude zaveden v rámci celoživotního vzdělávání a svou vysokou specializací bude určen především odborným pracovníkům v oboru ochrany přírody. Tím dojde ke zvýšení kvalifikace cílové skupiny, k propojení vědeckých poznatků s aplikační sférou a v konečném důsledku také ke zkvalitnění péče o životní prostředí. Absolvování kurzu bude pro účastníky velmi prospěšné také s ohledem na jejich uplatnitelnost na trhu práce: účastí v kurzu získají kvalifikaci pro detekci rizik ohrožujících zemědělskou krajinu, navrhování vhodných způsobů péče o vybrané biotopy zemědělské krajiny a seznámí se také s možnými způsoby hodnocení biodiverzity, což jim usnadní interpretaci odborných podkladů v jejich běžné pracovní praxi. 

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon A32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno